FANDOM


Got

Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nie jest zwykłą odznaką sprawnościową, czy krajoznawczą, jakich wiele funkcjonuje czy to w samym PTTK, czy w innych organizacjach. Ta jej osobliwa szczególność wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić swoistość środowiska górskiego, tak odmiennego od tego, z czym spotykamy się na nizinach. "Góry są całe jakąś baśnią świata" - powiada poeta i bez wątpienia ma rację. Góry są baśniowe naturalnym pięknem ich przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz pięknem kultury regionalnej, jaka się u ich stóp, a także w nich samych, rozwinęła. Ale jak każda baśń, także i one kryją w sobie nadto elementy grozy, z tym że jest ona wcale niebaśniowa, a całkiem realna, o czym dowodnie poświadczają kroniki TOPR i GOPR. Góry bowiem, nawet te najniższe, pogardliwie nieraz określane jako "kapuściane", potrafią być niebywale groźne dla kogoś, kto ich nie zna, kto nie wie, jak się po nich poruszać, lub nie umie podjąć decyzji, czy można w nie wyjść, czy też raczej zatrzymać się na dłużej w schronisku. Jednym słowem, chcąc właściwie chodzić po górach, trzeba się tego po prostu nauczyć.


REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

§ 1 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2

Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 3

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarach Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

§ 4

1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i "Za Wytrwałość".

2. Odznaka popularna jest jednostopniowa.

3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty; odznaka "Za Wytrwałość" - dwa stopnie: mały i duży.

§ 5

1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.

2. Odznakę "Za Wytrwałość" w stopniu małym może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.

3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat.

4. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony. W ciągu jednego sezonu nie można weryfikować równocześnie GOT dużych lub GOT małej złotej oraz norm do odznaki "Za Wytrwałość". Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub normy.

§ 6

GOT PTTK popularną oraz małe zdobywa się według zasad:

1. Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.


2. Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych: kategoria i stopień GOT PTTK kategorie wieku


I II III IV
8-10 lat 11-15 lat 16-50 lat powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne
popularna 40 50 60 50
mała brązowa 80 100 120 100
mała srebrna - 300 360 300
mała złota - 600 720 600


3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.

4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50 % tej normy. Nie dotyczy to norm do odznaki "Za Wytrwałość".


§ 7

Poszczególne stopnie GOT dużej brązowej, srebrnej i złotej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad:

1. Trasa każdej wycieczki powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK.

2. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.

§ 8

Małą GOT PTTK w kategorii "Za Wytrwałość" zdobywa się według następujących zasad:

1. Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK (z wyjątkiem popularnej GOT).

2. Każda uzyskana norma na małą GOT "Za Wytrwałość" wymaga zweryfikowania za dany sezon w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK w Krakowie.

3. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę. Jeżeli zdobywca GOT małej złotej rozpoczął uzyskiwanie norm do odznaki "Za Wytrwałość", a następnie w trybie odrębnych weryfikacji uzyskał GOT dużą złotą, to może zaliczyć jedynie siedem norm na odznakę małą "Za Wytrwałość".

4. GOT PTTK "Za Wytrwałość" może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.

5. Osoba, która dwukrotnie zweryfikowała małą GOT PTTK "Za Wytrwałość" ma prawo wystąpić do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Krakowie - po udokumentowaniu dwukrotnego zweryfikowania odznaki GOT małej "Za Wytrwałość" - o przyznanie odznaki dużej "Za Wytrwałość".

§ 9

1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK upoważnieni są - w zakresie posiadanych uprawnień - wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.

2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie.

3. Do potwierdzania punktów zdobytych w przygranicznych pasmach górskich, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na sąsiadujące grupy górskie po stronie polskiej.

4. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.

§ 10

1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.

2. Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK - w Krakowie.

§ 11

Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (w miejscu na potwierdzenia terenowe) potwierdzenia przejścia pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości lub podpis przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

2. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać obowiązkowo podkreślając punkty pośrednie, wymienione w wykazie.

3. Wycieczki odbywane w zagranicznych pasmach górskich, o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem numeru legitymacji przodownika.

5. Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:
- w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecnyna wycieczce;
- poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli sam brał udział w wycieczce.

§ 12

Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i "Za Wytrwałość" - Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT w Krakowie, (ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków) . Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczkę należy złożyć do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskano normę na dany stopień odznaki. Ubiegający się o odznakę lub normę na odznakę małą "Za Wytrwałość" ponoszą koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją i wysyłką książeczek i odznak.

§ 13

1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

2. Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznaki "Za Wytrwałość" - również za okazaniem zweryfikowanej książeczki - w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

§ 14

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 15

Regulamin niniejszy, uchwalony został na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 5 lipca 2008 r. i uzupełniony na zebraniu w dn. 20 lutego 2010 r. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Głowny PTTK 29 maja 2010 roku uchwałą 107/XVII/2010


Uwaga!!! Trasy punktowane do GOT poza szlakami turystycznymi przebiegające po terenach prawnie chronionych mogą być udostępnione do zdobywania odznaki wyłącznie po uzyskaniu zgody gestorów tych terenów.

REGULAMIN PRZODOWNIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ§ 1

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, zwany dalej przodownikiem, jest członkiem kadry programowej PTTK. Przodownik swoje obowiązki wykonuje zgodnie ze Statutem PTTK oraz niniejszym Regulaminem, przestrzegając obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących ruchu turystycznego.
Uprawnienia przodownika nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach, oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (GOT PTTK) jako czynnika zachęcającego do poznawania gór. Przodownik wykonując swoje obowiązki zabiega o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki górskiej, sam natomiast pogłębia własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniu i przez samokształcenie.

§ 3

Kandydat na przodownika powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum średnie wykształcenie,
  • co najmniej cztery lata stażu w PTTK,
  • GOT małą w stopniu złotym,
  • pisemną rekomendację macierzystego Oddziału PTTK,

§ 4

Kandydat na przodownika powinien posiadać następujące kwalifikacje:

a) dokładną znajomość obszarów górskich, dla których ma być przodownikiem, w szczególności znajomość ich topografii i zagospodarowania,

b) umiejętność prowadzenia górskich wycieczek i znajomość zasad zachowania się w górach,

c) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

d) umiejętność organizacji wycieczek, a w szczególności wielodniowych wędrówek,

e) znajomość podstawowych zasad terenoznawstwa,

f) znajomość zasad ochrony przyrody i krajobrazu,

g) znajomość zasad znakowania górskich szlaków turystycznych,

h) humiejętność przekazywania informacji krajoznawczych,

i) znajomość polskiej literatury przewodnikowej dotyczącej gór,

j) szczegółową znajomość przepisów Regulaminu GOT PTTK,

k) znajomość ogólnej struktury organizacyjnej turystyki i krajoznawstwa w Polsce,

l) znajomość aktualnych przepisów poruszania się w strefie nadgranicznej i na obszarch chronionych.

§ 5

Kandydat na przodownika składa wniosek o mianowanie lub o rozszerzenie uprawnień do właściwej terytorialnie Komisji Egzaminacyjnej do spraw Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, zwaną dalej Komisją Egzaminacyjną, tam też składa egzamin. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Kandydat na przodownika składa wniosek po zaopiniowaniu go przez macierzysty Oddział PTTK (Komisję Turystyki Górskiej).

Zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych oraz ich zasięg terytorialny zawiera instrukcja dla Komisji Egzaminacyjnych. KTG ZG PTTK określa ponadto szczegółowo wymogi, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 6

1) Po zdaniu egzaminu przez kandydata Komisja Egzaminacyjna przekazuje KTG ZG PTTK wypełniony wniosek o mianowanie. KTG ZG PTTK prowadzi centralny rejestr przodowników, a Komisje Egzaminacyjne rejestry regionalne, właściwe ze względu na obszar działania.

2) KTG ZG PTTK przyznaje uprawnienia na: Tatry, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety i Góry Świętokrzyskie

§ 7

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia przodownika jest legitymacja wystawiona przez KTG ZG PTTK.

Legitymacja po wystawieniu jest ważna cztery lata. Ważność legitymacji jest przedłużana na wniosek zainteresowanego po zaopiniowaniu przez macierzysty Oddział PTTK, na kolejne okresy czteroletnie, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Przedłużenia dokonuje Komisja Egzaminacyjna właściwa ze względu na siedzibę macierzystego Oddziału PTTK.

Komisje Egzaminacyjne przesyłają do KTG ZG PTTK zestawienia przedłużonych uprawnień. Zasady przedłużania uprawnień określa szczegółowo Instrukcja, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Przodownicy obowiązani są do:

a) popularyzacji wiedzy o górach,

b) propagowania turystyki górskiej,

c) popularyzacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznania całych polskich gór,

d) potwierdzania odbycia wycieczek w celu uzyskania GOT PTTK,

e) uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK,

f) organizowania i prowadzenia wycieczek oraz imprez turystyki górskiej PTTK,

g) współdziałania w organizowaniu kursów szkoleniowych oraz prowadzenia szkolenia,

h) stałej współpracy z KTG ZG PTTK, a w szczególności do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń o zagospodarowaniu turystycznym,

i) noszenia odznaki przodownika podczas prowadzenia wycieczek,

j) zawiadamiania KTG ZG PTTK, właściwej Komisji Egzaminacyjnej i macierzystego Oddziału o każdej zmianie stałego miejsca zamieszkania.

§ 9

Przodownicy mogą skupiać się w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

§ 10

Przodownicy mają prawo do:

a) noszenia odznaki przodownika,

b) zniżek zgodnych z Kartą Praw i Obowiązków członka PTTK.

§ 11

Przodownicy są skreślani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) utraty członkostwa PTTK,

c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK,

d) wniosku Komisji Egzaminacyjnej wskutek: nie wypełniania funkcji przodownika przez dłuższy okres czasu, niewłaściwego podejścia do pracy przodownika lub naruszenia zasad kultury turystycznej względnie zasad ochrony przyrody oraz świadomego poświadczania nieprawdziwych danych w książeczce GOT.

W wypadku mniejszej wagi, KTG ZG może zależnie od okoliczności udzielić nagany w drodze pisemnej. Od decyzji skreślającej przodownika z listy, o której mowa w § 11 d), przysługuje złożyć odwołanie w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 12

Przodownicy skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników, mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień. KTG ZG PTTK indywidualnie określi tryb reaktywowania.

§ 13

KTG ZG PTTK może na wniosek właściwej Komisji Egzaminacyjnej lub z własnej inicjatywy mianować z grona przodowników – Przodownikiem Honorowym osobę szczególnie zasłużoną, za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki górskiej. Zasady określa Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Honorowy przodownik turystyki górskiej zachowuje wszelkie przysługujące przodownikom prawa, a jego legitymacja (§ 7) zostaje przedłużona dożywotnio.

§ 14

Niniejszy Regulamin, uchwalony przez KTG ZG PTTK dnia 21 kwietnia 2001 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Uchyla się jednocześnie wcześniej przyjęte regulaminy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki